top of page
1aa.jpeg

Algemene voorwaarden

De aangegeven data zijn onder voorbehoud. Als er veel aanmeldingen zijn voor een scholing dan plannen we een extra datum. Geef je dus gewoon op ook al lijkt het nog ver weg. Als er een groep eerder vol is dan zullen we een extra datum plannen!

 

De trainingen en nascholingen worden gegeven in Verloskundigenpratijk De Moriaen, Markt 21 4931BR te Geertruidenberg. Voor het trainen van groepen of op locatie verzoeken wij u contact op te nemen om uw wensen en onze mogelijkheden te bespreken.

 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief syllabus, certificaat van deelname, koffie/thee, en indien van toepassing een maaltijd. De kosten voor deze trainingen en nascholingen zijn belastingaftrekbaar.

Doordat onze scholingen opgenomen zijn in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) zijn deze vrijgesteld van 21% BTW. 

 

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Zodra wij uw aanmelding ontvangen hebben, krijgt u van ons een bevestigingsmail met daarin de cursusdatum (indien reeds bekend) en een factuur. Enkele weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u een schriftelijke uitnodiging en eventueel aanvullende informatie. Inschrijving verplicht tot betaling.

 

Wij houden ons het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de training/nascholing te laten vervallen. Eventueel betaalde cursusgelden zullen we dan terugstorten.

 

Voor informatie kunt u bellen naar 0162-523146 op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Of mailen naar info@kznn.nl.

  

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen met daarin de definitieve scholingsdatum, geldt er een bedenktermijn van 14 dagen. U kunt binnen 14 dagen na dagtekening uw deelname schriftelijk of per e-mail kosteloos  annuleren. Hierna gelden onze betalings- en annuleringsvoorwaarden.

 

Voor de facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

 

Bij annulering tot uiterlijk 4 weken voor de cursusdatum, krijgt u uw betaling teruggestort onder aftrek van administratiekosten, deze bedragen 25% van het cursusbedrag. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de training of nascholing bent u het gehele cursusbedrag verschuldigd. In geval u na aanvang van de training of nascholing de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training of nascholing deelneemt, heeft u geen recht op enige terugbetaling. Bij verhindering kunt u na overleg met ons wel zorgen voor een vervangende deelnemer, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan ons wordt medegedeeld. U dient dan onderling de betaling en doorgifte van de syllabus te regelen. Vervanging na de start van de scholing is niet toegestaan.

 

In het geval van restitutie hanteren wij een terugbetalingstermijn van maximaal 14 dagen. 

 

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, accreditatiepunten niet toe te kennen c.q. te annuleren bij het niet voldoen van de betalingsverplichting. 

 

Intellectueel eigendom, auteursrechten

Wij behouden ons de rechten en bevoegdheden onverminderd voor die ons toekomen op grond van de Auteurswet. Deze rechten berusten bij Verloskundigenpraktijk ‘De Moriaen’.

 

Alle door ons verstrekte stukken mogen niet openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of ter kennis van derden worden gebracht in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of opnamen, hetzij op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

 

Geheimhouding

We willen benadrukken dat alle, tijdens de scholing besproken praktijkvoorbeelden vertrouwelijk zijn en dat deze informatie niet met derden mag worden gedeeld.

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.

 

Klachtenprocedure

Kraamzorg Nascholing Nederland kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. KZNN is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de scholing.

 

Als u niet tevreden bent over Kraamzorg Nascholing Nederland, kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk of per e-mail. U krijgt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden worden afgehandeld. Als er langere tijd nodig is, hoort u dat binnen 2 maanden van ons onder vermelding van de reden van uitstel.

Wanneer uw klacht door ons niet naar uw tevredenheid opgelost kan worden, zal een onafhankelijke derde ingeschakeld worden (Mw. Y. Nuijten - Verloskundigenpraktijk Bergen op Zoom). Deze uitspraak van de onafhankelijke derde zal bindend zijn voor beide partijen.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Afgehandelde klachten worden gedurende 1 jaar bewaard.

 

Scholingen voor (kraamzorg)organisaties

 

Algemeen

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Kraamzorg Nascholing Nederland haar diensten aan opdrachtgever levert. Opdrachtgever betreft hierbij een (kraamzorg)organisatie. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene en/of inkoopvoorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de Algemene voorwaarden van Kraamzorg Nascholing Nederland door de opdrachtgever zijn aanvaard. Mocht de overeenkomst namens de opdrachtgever worden gesloten door een derde, dan staat deze er voor in dat de opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden als ware hij zelf de opdrachtgever.

 

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een prijsopgave van KZNN door de opdrachtgever.

De door ons gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

 

Organisatie

 • Bij de prijsopgave geeft KZNN de minimale en maximale grootte per groep aan. Indien opdrachtgever wenst af te wijken van de minimale groepsgrootte, dient zij dit minimaal 4 weken voor scholingsdatum met ons te overleggen. Als hier door ons geen akkoord op is gegeven, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

 • Drie weken voor scholingsdatum draagt opdrachtgever zorg voor het doorgeven van de namen en e-mailadressen van de te scholen deelnemers aan ons. Indien op deze deelnemerslijst nog wijzigingen door opdrachtgever aangebracht worden, zal per wijziging € 25,= administratiekosten in rekening worden gebracht.

 • Uiterlijk drie weken voor scholingsdatum draagt opdrachtgever zorg voor het bekendmaken van de scholingsdatum aan de door haar geselecteerde deelnemende kraamverzorgenden.

 • De scholing is voor opdrachtgever geselecteerde personen verplicht.

 • Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Uitvoering

 • Uiterlijk twee weken voor scholingsdatum dragen wij zorg voor het uitnodigen van en het verzenden van het lesmateriaal aan de door opdrachtgever geselecteerde personen.

 • De accreditatiepunten worden door ons in het kwaliteitsregister van het Kenniscentrum Kraamzorg ingevoerd. Hiervoor dient opdrachtgever tijdig de registratienummers van de deelnemers aan te leveren.

 • Kraamzorg Nascholing Nederland heeft het recht (delen van) de scholing door derden te laten uitvoeren.

 

Betalingsvoorwaarden

 • Kraamzorg Nascholing Nederland zendt na afloop van een scholing een factuur aan opdrachtgever en deze zal binnen 14 dagen worden voldaan.

 • Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en hebben wij het recht wettelijke rente te berekenen.

 

Annulering

 • Bij annulering van de scholing door opdrachtgever langer dan 3 weken voor de scholingsdatum, zullen wij € 250,= annulerings- en administratiekosten bij opdrachtgever in rekening brengen. Uitzondering hierop wordt benoemd onder het laatste punt.

 • Bij annulering van de scholing door opdrachtgever binnen 3 weken voor de scholingsdatum, zullen wij 75% van het afgesproken bedrag in rekening brengen. Uitzondering hierop wordt benoemd onder het laatste punt.

 • In voorkomende gevallen houden zowel KZNN als opdrachtgever zich het recht voor een reeds geplande scholing af te gelasten, indien de continuïteit van zorgverlening van één van  beide ondernemingen, ernstig in gevaar dreigt te geraken. De scholing zal dan op een in onderling overleg nader te bepalen datum alsnog verzorgd worden.

 

Overig

Tot 2 jaar na de scholing is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van ons, professionals die namens of vanuit KZNN bij de scholing betrokken zijn geweest betaalde werkzaamheden aan te bieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 100.000,=

_R3A3985zw.jpg
bottom of page